Sarantis по света


Посетете нашия групов сайт

Sarantis Group | Английски

Или изберете държава

САРАНТИС БЪЛГАРИЯ

Terms Of Use

Условия за ползване

 • КЛАУЗА ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

  Посетителят/потребителят на страниците и услугите на уебсайта на GR. SARANTIS SA трябва да прочете внимателно този документ и в случай на несъгласие с изброените условия, да не го използва. В противен случай се приема, че посетителят/потребителят приема условията на настоящото и дава съгласието си. Правната информация и условията в настоящия документ определят правилата за всички уебсайтове на GR. SARANTIS SA, освен ако изрично не е посочено друго на конкретна страница.  

  SARANTIS SA не носи отговорност за действия, предприети от което и да е лице или организация, независимо къде се намират, в резултат на информация, съдържаща се в този уебсайт или достъпна чрез него, независимо дали тази информация е предоставена от GR. SARANTIS SA или от друга трета страна. Нищо на този уебсайт не трябва да се тълкува като предоставяне на съвети или препоръки и този уебсайт не трябва да се тълкува като основа за вземане на решения или действия. Информацията, съдържаща се на този уебсайт, може да не е винаги напълно актуална и поради тази причина тази информация се предоставя на принципа „В  ОРИГИНАЛЕН ВИД“ и „ДОКОЛКОТО Е ДОСТЪПНА“. GR. SARANTIS SA не прави никакви декларации или гаранции по какъвто и да е начин, пряко или непряко, относно съдържанието на този уебсайт, включително, но не само, относно навременността, точността, пълнотата или пригодността за конкретна цел на това съдържание или че резултатът, който може да се получи в резултат на използването на уебсайта, няма да съдържа грешки или ще бъде надежден. Посетителят/потребителят се съгласява, че използването на информацията, получена или изтеглена от или чрез този уебсайт, е по негова преценка и е негова отговорност.

  С влизането си в този уебсайт посетителят/потребителят на страниците и услугите на уебсайта на GR. SARANTIS SA приема, че използването му е на негов/нейна собствен риск и че никоя от страните, участващи в създаването, производството или публикуването на този уебсайт, не носи каквато и да е отговорност. Ориентировъчно, но не и ограничително, се посочва, че този уебсайт не носи отговорност за каквито и да било преки, случайни, последващи или косвени щети или разходи или разноски от всякакъв вид (включително адвокатски хонорари, хонорари на експерти или други разходи), които могат да възникнат пряко или косвено от достъпа, използването или навигацията на този уебсайт или изтеглянето на какъвто и да било материал, текст, данни, изображения, видеоклипове или аудиофайлове от този уебсайт, включително, но не само, всяко събитие, причинено от вирус, бъг, човешко действие или пропуск на компютърна система, телефонна линия, компютърна хардуерна, софтуерна или програмна неизправност, или всяка друга грешка, пропуск или забавяне на предаването от компютъра или мрежовата връзка.

  SARANTIS SA, без да поема гаранции и следователно без да носи отговорност, полага всички усилия, за да гарантира, че информацията и цялото съдържание се ръководят от максимална точност, яснота, навременност, пълнота и наличност. В никакъв случай, включително в случай на небрежност, GR. SARANTIS SA не носи отговорност за вреди, причинени на посетителя/потребителя в резултат на използването на този уебсайт.

  Подчертава се, че нищо на този уебсайт не може да се разглежда като покана за инвестиране или друго участие в акции, или други ценни книжа на GR. SARANTIS SA. Действителните резултати и тенденции могат да се различават съществено от всяка прогноза, мнение или амбиция, изразена на този уебсайт, а миналите ценови резултати във връзка с ценните книжа, предмет на този уебсайт, не следва да се счита за надежден ориентир за бъдещи резултати.

  Също така, във връзка с информацията за продуктите на GR. SARANTIS SA, които са свързани с хранителни добавки, продукти за лична хигиена, дезодоранти, душ-гелове и т.н., достъпът на посетителя до електронното съдържание на този сайт е предназначен само за информация и в никакъв случай не трябва да се възприема, пряко или косвено, като предложение, препоръка, съвет или насърчение за прилагане на лечения или получаване на лечение, тъй като уебсайтът, независимо доколко специализиран или обоснован може да бъде, предоставя обща информация и не може да замени медицинската диагноза. Потребителят, който реши да се довери на информацията на уебсайта, прави това на своя собствена отговорност и за своя сметка. SARANTIS SA не носи отговорност за евентуални вреди, претърпени от потребителя в резултат на използването на тази информация.

 • ЗАБРАНА ЗА ПРЕПУБЛИКУВАНЕ

  Авторските права по отношение на този уебсайт, включително, без ограничение, всички документи, файлове, текстове, изображения, графики и аксесоари, съдържащи се в него и в общия образ на уебсайта, са собственост на GR. SARANTIS SA, при условие на спазване на всички права, освен ако изрично не е посочено друго. GR. SARANTIS SA разрешава на потребителя да копира и отпечатва откъси или документи от този уебсайт (с изключение на съдържанието, което се притежава от трета страна и е обозначено като такова) за нетърговска употреба от потребителя, при условие че всяко придобито копие или откъс от тези документи или страници запазва всички авторски права или други бележки за собственост и всички клаузи за отказ от отговорност, съдържащи се в тях. Всички емблеми на GR. SARANTIS SA и търговските марки не могат да бъдат използвани или възпроизвеждани без предварителното писмено съгласие на GR. SARANTIS SA. Освен ако не е посочено друго, възпроизвеждането на част или на цялото съдържание на този уебсайт под каквато и да е форма, включително рамкиране, създаване на всякакви производствени творби въз основа на уебсайта и/или неговото съдържание, интегриране в други уебсайтове, системи за електронно извличане, е забранено. Връзка към този уебсайт не може да бъде включена в друг уебсайт без предварителното писмено одобрение на GR. SARANTIS SA. С изключение на този ограничен лиценз, нищо в този уебсайт не трябва да се тълкува като гаранция за други права или лицензи по отношение на авторско право, патент или търговска марка на GR. SARANTIS SA или на която и да е трета страна. Всички имена на продукти, споменати на този уебсайт, са търговски марки на SARANTIS Group, с изключение на марките, за които е посочено, че са собственост на други дружества.

 • ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  Цялото съдържание на този уебсайт, включително, но не само, текстове, имена, търговски марки, емблеми, графики, илюстрации, снимки, видео- или аудиофайлове и като цяло всякакъв вид файлове, е интелектуална собственост на GR. SARANTIS SA и се регулира от националните и международните разпоредби за авторско право, с изключение на изрично признати права на трети страни. Поради това е изрично забранено да се възпроизвежда, преиздава, копира, съхранява, продава, предава, разпространява, публикува, прилага, изтегля, превежда, променя по какъвто и да е начин, изцяло или частично, без изричното предварително съгласие на GR. SARANTIS SA, освен ако в настоящия документ не е посочено друго. Потребителят/посетителят приема, че всичко, което се съдържа на страниците на този уебсайт, е регистрирана търговска марка или интелектуална собственост на GR. SARANTIS SA или на трети страни (използвано след лицензиране) и следователно неразрешеното използване може да доведе до налагане на санкция или глоба.

 • ПРАВО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

  Цялата информация е предоставена на GR. SARANTIS SA от потребителя на уебсайта (включително, но не само, лична информация, ноу-хау, коментари, идеи, въпроси, техники, откъси или друга подобна информация) не се счита за поверителна. GR. SARANTIS SA може да разкрива, копира и използва цялата или част от тази информация за всякакви цели без ограничение. Във всеки случай GR. SARANTIS SA няма да възпрепятства използването на тази информация за целите на разработването, производството и популяризирането на своите продукти.

 • УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  Този уебсайт може да съдържа съдържание, което е собственост на трети страни (например статии, данни или откъси), и може да съдържа хипервръзки, които водят към уебсайтове, собственост на трети страни. GR. SARANTIS SA предоставя съдържание и връзки към тези трети страни за удобство на своите потребители. GR. SARANTIS SA няма контрол върху уебсайтовете, собственост на трети страни, или тяхното съдържание, до които се достига от този уебсайт или които са достъпни на този уебсайт, и поради това GR. SARANTIS SA не одобрява, не финансира, не дава съвети и не поема никаква друга отговорност за тези уебсайтове или за това съдържание, собственост на трети страни. По-конкретно, GR. SARANTIS SA не поема никаква отговорност, произтичаща от твърдения, че съдържанието, притежавано от трети страни (независимо дали е публикувано на този уебсайт или на друг уебсайт), нарушава правата на интелектуална собственост на което и да е лице или нарушава каквато и да е отговорност, произтичаща от информация или мнение, съдържащо се на този уебсайт или съдържание, притежавано от трети страни.

  Хипервръзки:

  Въпреки че този уебсайт може да препраща към други уебсайтове, той не носи отговорност за съдържанието и услугите на другите уебсайтове, към които препраща, и не гарантира тяхната достъпност. GR. SARANTIS SA се отказва от всякаква пряка или непряка подкрепа, одобрение, принадлежност, спонсорство или сътрудничество със свързаните сайтове, освен ако това не е изрично посочено в настоящото. При влизане в този уебсайт посетителят/потребителят на този уебсайт приема, че GR. SARANTIS SA не носи отговорност за проблеми, които могат да възникнат по време на посещението/използването на уебсайтовете, към които настоящият уебсайт препраща или посочва връзка, тъй като тази отговорност се отнася изключително до сферата на отговорност на съответните уебсайтове.

 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР

  Използването на софтуера, изтеглен от този уебсайт, е единствено по преценка и оценка на потенциалните рискове от страна на потребителя. Той трябва да се увери, че софтуерът, който изтегля от този уебсайт на личния си компютър, е подходящ за използване на компютъра му и че не съдържа вируси.

 • ПРОМЕНИ В УЕБСАЙТА — ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ

  SARANTIS SA си запазва правото да променя или изтегля част или целия уебсайт по всяко време без предварително уведомление. Въпреки горното, GR. SARANTIS SA няма задължение да поддържа актуалността на уебсайта. Потребителите на този уебсайт нямат право на обезщетение поради факта, че не могат да използват услугите, предлагани от този уебсайт.

  SARANTIS SA си запазва правото да преразглежда актуалната правна информация по всяко време и по всякаква причина, без предварително уведомление или задължение. Потребителите/посетителите трябва винаги да проверяват за евентуални промени и ако продължат да използват сайта, във всички случаи се приема, че те приемат променените условия. В противен случай те трябва да се въздържат от използването/посещението на този уебсайт.

 • ВЪПРОСИ

  Всички въпроси трябва да се изпращат по имейл на следния адрес на електронна поща bg-info@sarantisgroup.com .

 • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  SARANTIS SA счита, че поверителността на потребителите на уебсайта, както и сигурността на техните лични данни, са много важни. Ние носим отговорност за обработката на цялата лична информация, която ни предоставяте. Политика за поверителност на GR. SARANTIS' SA.

 • ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНТАКТИ ОТ GR. SARANTIS SA

  Периодично може да се свързваме с Вас по електронна поща или по пощата с информация за нашите продукти или услуги или за тези на дружествата от нашата група и бизнес партньори, която може да представлява интерес за Вас (напр. актуализации на последните новини). Ако не желаете да получавате такава информация, можете лесно да изберете да не я получавате, както е посочено в Политиката за поверителност, стига да сте физическо лице или едноличен търговец. В случай че сте юридическо лице, можете да се откажете от абонамента, като ни информирате по всяко време чрез електронна поща на следния електронен адрес: bg-info@sarantisgroup.com. И в двата случая има възможност за отписване от информационното съобщение по електронна поща.

 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

  Политика за бисквитки на GR. SARANTIS' SA

 • НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ

  Можем да използваме информацията, която събираме и/или получаваме за Вас, за да разследваме и да помагаме за предотвратяване на незаконни действия или действия, които излагат на риск нашата мрежа или по друг начин застрашават предоставянето на уебсайта.

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Моля, прочетете внимателно следните правила и условия („Правила“), тъй като те уреждат статута Ви на потребител-член на Уебсайта, предоставян от GR. SARANTIS SA. Като се свързвате с този уебсайт и го разглеждате, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия, заедно с периодичните промени към тях. GR. SARANTIS SA може, по всякаква причина и без предизвестие, да променя тези условия. GR. SARANTIS SA ще положи всички усилия да посочи всички промени в настоящите Условия, като даде известие на началната страница на този Уебсайт. Продължаването на използването на този Уебсайт след датата на влизане в сила на промените в настоящите Условия ще се тълкува като приемане на тези промени.

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ - ЧЛЕН

   

  1. Вашият статут на член на този Уебсайт е личен и следователно не трябва да бъде споделян с други лица. В случай че по време на регистрацията Ви бъде дадено потребителско име и/или парола или друга информация, Вие се съгласявате да ги пазите в безопасност и поверителност и се съгласявате i) да информирате GR. SARANTIS SA веднага щом разберете за всяко неоторизирано разкриване или използване на Вашето лично потребителско име и/или парола и ii) носите отговорност за всяка загуба или щета, произтичаща от това неоторизирано използване или разкриване.

   

  1. Вие носите отговорност за осигуряването на цялото оборудване, необходимо за достъп до Уебсайта, както и за всички свързани с това такси на трети страни (напр. телефонни такси и такси на доставчика на интернет услуги).

   

  1. Вие се съгласявате да използвате този Уебсайт само в съответствие с настоящите Условия. В случай че неразрешеното използване на този Уебсайт от Ваша страна доведе до загуба или щета на лице, което впоследствие предяви иск срещу GR. SARANTIS SA, Вие се съгласявате да обезщетите GR. SARANTIS SA за всички загуби и/или щети, произтичащи от такъв иск.

   

  1. Като член на този Уебсайт Вие се задължавате:

   

  - Да използвате този Уебсайт в съответствие с писмените инструкции, за които ще бъдете информирани периодично от GR. SARANTIS SA, и да не използвате Уебсайта за цели, различни от тези, за които той е предоставен в съответствие с настоящите Условия или както е посочено в публикациите или съобщенията на GR. SARANTIS SA,

   

  - Да не реагирате съзнателно или неволно, когато използвате Уебсайта, на разпоредбите на законовите или регулаторните изисквания на всеки компетентен орган, който има юрисдикция над Вас, или на всяка дейност, която предприемате,

   

  - Да не използвате Уебсайта, за да правите неоторизирани опити за достъп до системите на GR. SARANTIS SA или мрежи на трети страни,

   

  - Да не използвате Уебсайта за извършване на бизнес или други дейности или за участие в дейности, които са забранени от закона,

   

  - Да не използвате Уебсайта, за да предавате материали, които са клеветнически, обидни или заплашителни по своя характер или които нарушават правата на трети лица, или с цел да причинявате безпокойство, тормоз или ненужни опасения на трети лица, или да изпращате съобщения, за които знаете, че са неверни, или да използвате Уебсайта за такива цели,

   

  - Да информирате незабавно GR. SARANTIS SA относно всяка претенция или действие от какъвто и да е характер срещу Вас за всяка употреба на Уебсайта и, при поискване от GR. SARANTIS SA, незабавно да прекратите транзакцията, за която е отправено обвинението, и

   

  - Незабавно да информирате GR. SARANTIS SA относно всякакви промени, които засягат данните на Вашата регистрация. Вие носите отговорност за актуализирането на регистрационните си данни.

   

  - Да се съобразявате с всички Условия за ползване на уебсайта.

   

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ. Можете да прекратите членството си в този Уебсайт по всяко време, като изпратите предизвестие до GR. SARANTIS SA.

   

  1. GR. SARANTIS SA може по свое усмотрение и по всяко време да прекрати предоставянето на Уебсайта или на част от него, със или без предизвестие към Вас. В случай че GR. SARANTIS SA прекратява предоставянето на този Уебсайт, Вие се съгласявате, че GR. SARANTIS SA незабавно ще деактивира Вашия статут на член и ще изтрие всякаква лична информация, свързана с Вашия статут на член.

   

  1. GR. SARANTIS SA не носи никаква отговорност за загуби от Ваша страна, свързани с предоставянето на този уебсайт, независимо дали са причинени от нарушение на договора, от неправилно тълкуване, от небрежност или от друго закононарушение (квази-деликт) от страна на GR. SARANTIS SA, включително, но не само, всяка загуба на печалба, бизнес възможност или всяка случайна, последваща, финансова или непряка загуба или специална загуба, която сте претърпели и която е възникнала в резултат на каквато и да е отговорност на GR. SARANTIS SA по отношение на уебсайта или настоящите условия, независимо дали сте се консултирали с GR. SARANTIS SA относно възможността за такава загуба или щета. За целите на този член служителите, агентите, свързаните дружества и подизпълнителите на GR. SARANTIS SA са включени.

   

  1. GR. SARANTIS SA предоставя този уебсайт като безплатна услуга на своите потребители.

   

  1. Посетителят/потребителят на този уебсайт трябва да спазва разпоредбите на гръцкото, европейското и международното право и съответното законодателство, регулиращо телекомуникациите, а от друга страна, да се въздържа от всякакво незаконно и неправомерно използване на съдържанието и услугите на този уебсайт. Всички щети, причинени на този уебсайт или на интернет, които ще възникнат в резултат на злоупотреба или неправилно използване на съответните услуги от страна на потребителя/посетителя, попадат в обхвата на неговата/нейната изключителна отговорност.

   

  1. Незаконно или противозаконно поведение: Посетителят/потребителят на този уебсайт не трябва да публикува или предава на този уебсайт порнографски, неприлични, клеветнически, обидни, заплашителни, незаконни или други материали, които могат да представляват или да доведат до поведение, което на свой ред може да представлява престъпление, да доведе до гражданска отговорност или по друг начин да наруши някоя разпоредба на закона. Въпреки че GR. SARANTIS SA или всяка друга страна, участваща в създаването, производството или публикуването на този уебсайт, може да наблюдава, проверява или ревизира предавания и други свързани дейности, GR. SARANTIS SA и всички страни, участващи в създаването, производството или публикуването на този уебсайт, се отказват от всякаква отговорност, която може да възникне от тяхното съдържание, включително примерни и неограничени искове за клевета, словесна злоупотреба, богохулство, обезличаване или нарушаване на авторски права.

   

  1. ОБЩ КОНТЕКСТ

   

  11.1. GR. SARANTIS SA ще изпраща всички известия, свързани с Условията и използването на този Уебсайт, по електронна поща на последния известен електронен адрес, който сте посочили, или по пощата на последния известен пощенски адрес.

   

  11.2. GR. SARANTIS SA може да прехвърли настоящите Условия на трета страна и/или да назначи подизпълнители, включително външни доставчици на услуги, които да изпълняват правата и задълженията му по настоящите условия.

   

  11.3. Ако някой от членовете на настоящите Условия се счита за неприложим, това няма да засегне валидността и приложимостта на останалите членове.

   

  11.4. Тези Условия представляват цялостното споразумение между Вас и GR. SARANTIS SA и уреждат достъпа до и използването на Уебсайта от Ваша страна. Настоящите Условия имат предимство пред всяко друго писмено споразумение между Вас и GR. SARANTIS SA във връзка с използването на този Уебсайт.

   

  11.5. Специално за раздела ВИ (Връзки с инвеститорите) или където е приложимо другаде, настоящите условия ще се тълкуват в съответствие с Кодекса на Гръцката комисия за капиталовия пазар.

   

  11.6. За потребители под 18-годишна възраст се счита за задължително да получат предварителното съгласие на родителите/настойниците във всеки случай на деклариране на лични данни на уебсайта на GR. SARANTIS SA.

 • ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  Този договор за ползване се урежда от разпоредбите на гръцкото законодателство, директивите и регламентите на европейското право и съответните международни разпоредби и се тълкува въз основа на правилата за добросъвестност, етиката на сделките и икономическата и социалната цел на правото. Ако дадена разпоредба се счита за противоречаща на закона и следователно за невалидна или недействителна, тя автоматично престава да бъде валидна, без това в никакъв случай да засяга валидността на останалите условия. Никаква промяна на условията на настоящия договор няма да се счита за такава и такава промяна няма да бъде част от него, ако не е формулирана в писмена форма и не е включена в него. Компетентни съдилища за всякакви спорове, възникнали по повод на настоящия договор, са съдилищата в Атина, Гърция. 

Change cookies consent Revoke cookies consent