Сарантис по целия свят


Посетете нашия групов сайт

Сарантис Груп | Английски

Или изберете място

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Устойчиво развитие

Устойчивото развитие е в ядрото на нашия бизнес модел и има водеща роля в бизнес ежедневието ни.
Вярваме, че е по-важно от всякога нашите действия да бъдат навременни и да осигуряват защита спрямо глобалните екологични и обществени предизвикателства, пред които сме изправени. Тъй като осъзнаваме отговорността си към бъдещите поколения, ние се ангажираме да изиграем своята роля в постигането на промяна в социален, екологичен и етичен аспект.

Нашата мисия и ценности са основата на корпоративната ни философия и бизнес модел. Етосът (ETHOS) изгражда нашата морална култура. Усъвършенстване (Excellence), доверие (Trust), скромност (Humbleness), отговорност (Ownership) и устойчивост (Sustainability) са нашият компас при изпълнението на целите ни и определят начина, по който правим бизнес в рамките на компанията и с външни партньори.

В стремежа си да предложим първокачествени марки основният ни приоритет е отговорността към обществото и околната среда в нашата сфера на дейност.
Стремим се да създаваме добавена стойност за нашите клиенти, потребители, партньори, служители и други заинтересовани страни, като същевременно оставаме верни на поетите ангажименти и корпоративната си идентичност.

Нашата стратегия за устойчиво развитие се основава на поддържането на оптимален баланс между икономическия успех и отговорните екологични и социални практики и се фокусира върху четири стълба на действие:

Устойчиво производство и потребление

Ние се ангажираме да оценяваме и управляваме екологичното и социалното въздействие на продуктите ни през целия им жизнен цикъл, за да осигурим устойчиво производство във всички наши дейности и да подкрепим отговорните практики на потребление в нашата верига на стойността.

Проспериращи общности

Ангажираме се да изграждаме отношения с общностите във всички държави, в които извършваме дейност, като създаваме благоприятни социално-икономически условия за нашите партньори и заинтересованите страни.

Мотивирани служители

Ангажираме се да опазваме професионалното здраве, безопасността и благосъстоянието на служителите си, да инвестираме в обучение за развитие на човешките ресурси и да защитаваме многообразието, равните възможности и правата на човека.

Отговорно управление

Ангажираме се да водим стабилно корпоративно управление, включващо роли и отговорности за съблюдаването на устойчиво производство, спазването на нормативните изисквания и бизнес етиката.

Стратегия за устойчиво развитие

Анализът на нашето икономическо, социално и екологично въздействие установи четири основни стълба на ESG и определи следните ключови теми за устойчиво развитие до 2025 г.

Прес съобщения

Разгледайте последните ни новини относно нашите дейности, нашите марки, нашите хора, нашите действия за устойчивост.

Още
Change cookies consent Revoke cookies consent